Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Adatvédelem

1.         Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: COM-FORTH Ipari InformatikaiKft. (a továbbiakban: Társaság)

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. I. torony 4. em.

E-mail: mail@comforth.hu

Telefon: +36 20 234 7762

 

2.         Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)

 

3.         A regisztráció során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

 

3.1.      Hírlevélküldés

 

3.1.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

Név

A név a hírlevélküldésre regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához azért szükséges, mivel a Társaság csak ügyfelei számára nyújt hírlevélküldő szolgáltatást. Ezen felül a Társaság és a bejelentő közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

Beosztás

A beosztás a hírlevélküldésre regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához azért szükséges, mivel a Társaság csak ügyfelei számára nyújt hírlevélküldő szolgáltatást.

E-mail cím

Az e-mail cím a hírlevélküldésre regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül a Társaság és a bejelentő közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

 

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a fenti adatok megadása kötelező. Nem szükséges azonban, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza, pl. info@cégnév.hu cím is megadható. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

 

3.1.2. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az üzenet küldése során megadott fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása.

 

3.1.3. Az adatkezelés időtartama

 

A Társaság az üzenet küldése során megadott kapcsolattartási adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A regisztráció törlése a rendszeren belül a „Regisztráció törlése” ikonra kattintva kezdeményezhető.

 

Adataim törlését kérem!

 

 

3.2. Webshop regisztráció

 

3.2.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

Cégek esetében: Név, cégnév, e-mail, telefonszám, székhely, szállítási cím, adószám

Az adatkezelés célja a rendelési folyamat megkönnyítése, hogy a regisztrált felhasználók egyszerűen, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok egyszeri megadásával tudják elküldeni rendelésüket.

Magányszemélyek esetében: Név, e-mail, telefonszám, székhely, szállítási cím, adóazonosító

Az adatkezelés célja a rendelési folyamat megkönnyítése, hogy a regisztrált felhasználók egyszerűen, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok egyszeri megadásával tudják elküldeni rendelésüket.

 

A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a fenti adatok megadása kötelező. Nem szükséges azonban, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza, pl. info@cégnév.hu cím is megadható. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

 

3.2.2. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja a Társaságnak a megrendelések egyszerű és gyors felvételéhez fűződő jogos érdeke.

 

3.2.3. Az adatkezelés időtartama

 

A Társaság a megadott regisztrációs adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A regisztráció törlése a rendszeren belül a „Regisztráció törlése” ikonra kattintva kezdeményezhető.

 

 

Adataim törlését kérem!

 

 

4.         A rendszer által naplózott egyéb személyes adatok

 

4.1.      A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

IP cím

A rendszerbe bejelentkező felhasználó eszközéhez az internetszolgáltató által kiosztott azonosító szám. A Társaság a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából kezeli.

bejelentkezési időpont

A rendszerbe bejelentkező felhasználó bejelentkezésének időpontja. A Társaság a rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából kezeli.

 

4.2. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja a rendszerben kezelt adatok és a rendszer működését biztosító informatikai infrastruktúra biztonságának megóvásához fűződő jogos érdeke a Társaságnak. Az esetleges rosszindulatú, illetve visszaélésszerű használat kiszűrése, a megfelelő adat- és információbiztonsági intézkedések megtétele (pl. sérülékenység-, leterheltség vizsgálat), továbbá belső auditálási célok érdekében a fenti adatok naplózása elengedhetetlenül szükséges a rendszerben. A rendszer biztonságos működésének biztosításához fűződő jogos érdek arányban áll a belépésekhez kapcsolódón naplózott fenti személyes adatok kezelésével.

 

4.3. Az adatkezelés időtartama

 

A rendszer az itt megjelölt adatokat a keletkezésüktől számított 5 évig tárolja, majd azokat automatikusan törli.

 

5.         Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

 

5.1.      Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

 

A személyes adatokhoz a Társaság kijelölt munkavállalói és a Társasággal adatfeldolgozóként szerződött partnerek, a szerződésben vállalt adatvédelmi garanciákkal férhetnek hozzá a feladataik ellátása, továbbá a szerződés teljesítése érdekében. A Társaság az általa kezelt személyes adatokat nem továbbítja.

 

5.2.      Adatbiztonsági intézkedések

 

A Társaság a bejelentésben megadott személyes adatokat a Társaság székhelyén (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. I. torony 4. emelet) található szervereken, valamint a CloudFlare, a Webonic, a HubSpot és a Google webszervereken tárolja. A személyes adatok tárolásához a Társaság más szolgáltatását nem veszi igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg. A Társaság megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

6.         Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

6.1.      A tájékoztatás kéréshez való jog

 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Társaságtól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Társaság kinek, mikor, milyen jogalap szerint, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Társaság az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött emailben teljesíti.

 

6.2.      A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A Társaság a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött emailben értesíti.

 

6.3.      A törléshez való jog

 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha a Társaságot a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha számviteli jogszabályok által előírt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Társaság a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött emailben értesíti az érintettet.

 

6.4.      A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Társaság zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát a Társaság jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt a Társaság ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Társaság tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

 

6.5.      A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Társaság a személyes adatot pl. közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

 

7.         Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

 

7.1.      Bírósági eljárás kezdeményezése

 

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet a Társaság ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

7.2.      NAIH eljárása

 

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál online panaszt tehet. Az elérhető link: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html.

Személyes időpontot egyeztetni kedden és csütörtökön 9:00–12:00 és 13:00–16:00 óra között a következő telefonszámon lehet: +36 (1) 391-1400.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki,amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt (Társaságunkat) panaszával kapcsolatban, és az nem vezetett eredményre.

 

Budapest, 2019.