A jobb felhasználói élmény érdekében weboldalunk cookie-kat használ. Ezek telepítését lehetőséged van elfogadni vagy megtiltani. Elutasítás esetén adataidat nem lehet nyomon követni, amikor meglátogatod ezt a weboldalt. Adatkezelési tájékoztatónkat ide kattintva találod.

Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Adatvédelem

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a webshop.comforth.hu honlap használata során megvalósuló adatkezelésekről

Az adatkezelő megnevezése, adatai

Adatkezelő: COM-FORTH Ipari Informatikai Kft. (a továbbiakban: Társaság) 

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. I. torony 4. em.

E-mail: mail@comforth.hu

Telefon: +36 20 234 7762

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) 

I. Adatkezelések

Az alábbi adatkezelések webshop.comforth.hu honlap (továbbiakban honlap) használata során felmerülő adatkezeléseket tartalmazza. Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a honlapot a Shoprenter Kft.-től (székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 129.) veszi igénybe, mely harmadik személy adatfeldolgozónak minősül. Az adatfeldolgozás célja: webshop működtetése, tárhely biztosítása.

Adatkezelő tájékoztatja továbbá az érintettet, hogy a honlap esetén aladatfeldolgozó továbbá a Google (Alphabet, cím: 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View (HQ), CA, USA), mely adatfeldolgozás célja: online marketing hirdetések, weboldal látogatás elemzése.

 
  1. A regisztráció során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

Cégek esetében: Név, e-mail, telefonszám, székhely, cégnév

Az adatkezelés célja a rendelési folyamat megkönnyítése, hogy a regisztrált felhasználók egyszerűen, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok egyszeri megadásával tudják elküldeni rendelésüket.

Magányszemélyek esetében: Név, e-mail, telefonszám, cím

Az adatkezelés célja a rendelési folyamat megkönnyítése, hogy a regisztrált felhasználók egyszerűen, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok egyszeri megadásával tudják elküldeni rendelésüket.

 

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a fenti adatok megadása regisztráció esetén kötelezők. Nem szükséges azonban, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza, pl. info@cégnév.hu cím is megadható. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

Az Adatkezelő felhívja továbbá a figyelmet, hogy a webshopon keresztül történő vásárlásra csak regisztráció esetén van lehetőség.

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a megadott regisztrációs adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A regisztráció törlése a rendszeren belül a „Regisztráció törlése” ikonra kattintva kezdeményezhető. 

Adataim törlését kérem!

 

2.    A rendszer által naplózott egyéb személyes adatok 

A rendszer (honlap) által kezelt adatok köréről, céljáról, az adatkezelés jogalapjáról és időtartamáról szóló tájékoztatás (másnéven süti tájékoztató) a Shoprenter honlapján található: https://support.shoprenter.hu/hc/hu/articles/360001395228-S%C3%BCtik-a-Shoprenteres-web%C3%A1ruh%C3%A1zakban .

3. A honlapon leadott ajánlatkérésekkel kapcsolatos adatkezelés 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

 

Név, e-mail, telefonszám

Az adatok az egyes termékekkel kapcsolatos ajánlat, érdeklődés során az érdeklődővel történő kapcsolattartást teszik lehetővé (regisztráció megléte nélkül). 

 

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a megadott adatokat az érdeklődő/ajánlatkérő levél beérkezésétől számított 30 napig (vagy további levélváltás esetén az utolsó levél beérkezésétől számított) számított 30 tárolja.

4. Hírlevélküldésre történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelés

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

 

Név, e-mail cím, cégnév

A megadott adatok a hírlevélküldésre regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához szükséges, ezen felül az Adatkezelő és az érintett közötti kapcsolattartás célját szolgálja. 

 

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a fenti adatok megadása a hírlevére történő feliratkozáshoz kötelezők. Nem szükséges azonban, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza, pl. info@cégnév.hu cím is megadható. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

 

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama 

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A regisztráció törlése a rendszeren belül a „Regisztráció törlése” ikonra kattintva kezdeményezhető

Adataim törlését kérem!

 

II. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

  1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás 

A személyes adatokhoz az Adatkezelő kijelölt munkavállalói és az igénybe vett adatfeldolgozók a megfelelő adatvédelmi garanciák mellett férhetnek hozzá a feladataik ellátása, továbbá a szerződés teljesítése érdekében. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat nem továbbítja. 

  1. Adatbiztonsági intézkedések 

Az Adatkezelő a bejelentésben megadott személyes adatokat székhelyén (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. I. torony 4. emelet) található szervereken, valamint a CloudFlare, a Webonic, a HubSpot és a Google webszervereken tárolja. A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más szolgáltatását nem veszi igénybe, további adatfeldolgozót nem bíz meg. Az Adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

 

III. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

  1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogalap szerint, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött emailben teljesíti. 

  1. A helyesbítéshez való jog 

Az érintett személy az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött emailben értesíti. 

  1. A törléshez való jog 

Az érintett személy az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelő a személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha az Adatkezelőt jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha számviteli jogszabályok által előírt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött emailben értesíti az érintettet. 

  1. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 

Az érintett személy az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat. 

  1. A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett személy az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatot pl. közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. 

  1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége 

Bírósági eljárás kezdeményezése 

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

NAIH eljárása

Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) panaszt tehet írásban, személyesen vagy online. Az online panaszhoz elérhető link: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt panaszával kapcsolatban, és az nem vezetett eredményre.

 

Budapest, 2023.